View Single Post
select task. type option-plus. see also: plus, minus, option-minus.